menu MENU

Firmy w Portalu

card_membership
Transplanner sp. z o.o.
Banino
Metbud-Gończyce
Sobolew
Metbud-Gończyce
Sobolew
Metbud-Gończyce
Sobolew
Modykon Sp. z o.o.
Chwaszczyno
Algeco Polska sp. z o.o.
Gdańsk
sklep odzieżowy ,,balerina,,
trzebiatów
PUHP MURABET
Golub-Dobrzyń
WC SERWIS Sp. z o.o. Sp. K.
Zabrze
Polkon Sp. z o.o.
Wrocław
WC SERWIS Sp. z o.o. Sp. K.
Zabrze
Metbud-Gończyce
Sobolew
POLKONT Sp. z o.o.
Bydgoszcz
KAJA SYSTEMY KONTENEROWE
MIKOŁÓW
Algeco Polska sp. z o.o.
Gdańsk
library_books

Regulamin

Regulamin Portalu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Korzystanie w pełni z Usług oferowanych przez Portal www.twojekontenery.pl wymaga wcześniejszej rejestracji
 • Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym.
 • Rejestrując się do Usług oferowanych przez nasza firmę, Użytkownik jest zobowiązany do podania poprawnego adresu email traktowanego jako login.
 • Rejestrując się do Usług Użytkownik generuje hasło dostępu do serwisu, które później jest hasłem dostępowym podczas logowania do serwisu.
 • Z chwilą rejestracji Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji danych teleadresowych w tym szczególnie adresu e-mail, w celu zapewnienia skutecznej komunikacji z nami. Tym samym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż niedochowanie powyższego obowiązku może skutkować zablokowaniem konta i dostępu do usług włącznie z usunięciem konta Użytkownika i usług z nim powiązanych.
 • „Dane Osobowe” podawane przez Użytkownika w procesie rejestracji informacje dające możliwość zidentyfikowania jego osoby, w szczególności adres poczty email, adres IP; gromadzone i przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia Usług oraz funkcjonowania Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem. W każdej chwili użytkownik ma prawo zmienić swoje dane lub usunąć swoje dane z naszego Portalu.
 • Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:
  W celu prawidłowego świadczenia Usług oraz funkcjonowania Portalu zgodnie z jego przeznaczenie
  W celu wysłania informacji dla Użytkownika
 • Nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników Portalu. Dane są dostępne tylko Administratorowi.
 • Wpisy płatne obowiązują czasowo. Informację o długości promowania wpisu zawarta jest w każdym z nich.
 • Na naszym serwerze zabrania się umieszczania materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp., oraz propagujące przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów. Tym samym Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż niedochowanie powyższego obowiązku może skutkować zablokowaniem konta i dostępu do usług włącznie z usunięciem konta Użytkownika i usług z nim powiązanych.
 • Serwis www.twojekontenery.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych,
  • sposób w jaki będą wykorzystywane Konta i usługi przez Użytkowników,
  • skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika na skutek działań samego Użytkownika,
  • przerwy w funkcjonowaniu serwisów i usług spersonalizowanych, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Serwisu branżowego www.twojekontenery.pl ,
  • zmianę lub utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od usług Serwisu branżowego www.twojekontenery.pl .
  • jakiekolwiek skutki w tym ewentualne straty finansowe wynikające z prowadzenia witryny Użytkownika lub jej nieprawidłowego funkcjonowania oraz z tytułu oferowanych usług.
  • jakiekolwiek zobowiązania natury ewidencyjnej, prawnej i finansowej, w tym podatkowe, które mogą ciążyć na Użytkowniku z tytułu posiadania Konta i korzystania z usług Serwisu branżowego www.twojekontenery.pl oraz podmiotów współpracujących z Serwisem branżowym www.twojekontenery.pl
 • Wyłącznie Serwis www.twojekontenery.pl posiada prawo do wszystkich zarejestrowanych domen i usług, Użytkownik nie może zatem zakupionych usług oraz banerów sprzedawać, dzierżawić, wynajmować, użyczać itp.
 • Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich zmiany oraz poprawiania. W tym celu należy się zalogować na stronie i edytować profil Użytkownika.
 • Usunięcie przez Serwis www.twojekontenery.pl, na wniosek Użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż dalsze świadczenie usług przez Serwis www.twojekontenery.pl staje się technicznie niemożliwe i jest równoważne z usunięciem konta tego Użytkownika.
 • Wiarygodność witryny Użytkownika oraz danych zawartych w serwisach Użytkowników nie jest kontrolowana przez Serwis www.twojekontenery.pl oraz nie tworzy kopii zapasowych witryny oraz serwisów Użytkownika.
 • Podstawą do usunięcia konta Użytkownika przez Administratora Serwisu branżowego www.twojekontenery.pl jest poświadczony przez organy ścigania dokument potwierdzający złamanie prawa powszechnie obowiązującego lub nagminne łamanie zasad określonych w niniejszym Regulaminie, brak dokonania płatności za usługi płatne.
 • Użytkownik udziela Serwisowi branżowemu www.twojekontenery.pl oraz podmiotom współpracującym z Serwisem branżowym www.twojekontenery.pl zgody na wykorzystywanie serwisów założonych lub prowadzonych przy udziale usług oferowanych przez Serwis www.twojekontenery.pl, do celów marketingowych, w szczególności poprzez dołączanie reklam i dowolne zagospodarowanie treściowe obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania.
 • Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie nie zamówionych informacji handlowych, wysyłanych przez Serwis www.twojekontenery.pl w imieniu swoim lub na zlecenie podmiotów współpracujących z www.twojekontenery.pl na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany podczas rejestracji, a także na dresy poczty elektronicznej założone w zasobach Serwisie branżowym www.twojekontenery.pl
 • Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych ze świadczeniem usług na adres: biuro@meblekuchennekuchnie.pl
 • Serwis www.twojekontenery.pl rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga szczegółowych badań. Serwis www.twojekontenery.pl zastrzega przy tym, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania dodatkowych wyjaśnień od Użytkownika - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 • Odpowiedź na reklamacje jest kierowana na adres e-mail podany przy rejestracji.
 • Serwis www.twojekontenery.pl zastrzega, że niniejszy Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie.
 • Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204) oraz Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym z dnia 5 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 126, poz. 1068), oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tj. - Dz. U. z roku 2002, Nr 101, poz. 926) i Kodeksu cywilnego.


FORUM OGŁOSZEŃ

 • Wpisanie własnego ogłoszenia wymaga zalogowania się do swojego konta w Serwisie branżowym www.twojekontenery.pl na stronie głównej lub na każdej innej stronie usług oferowanych przez Serwis www.twojekontenery.pl.
 • Użytkownicy muszą być osobami pełnoletnimi lub w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, działać za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
  • Z ogłoszeń zabronione jest zamieszczanie treści, które:
   - naruszają prawa majątkowe lub autorskie osób trzecich,
   - zawierają treści pornograficzne,
   - zawierają treści sprzeczne z prawem,
   - nawołują do przemocy lub rasizmu,
   - łamiących zasady kultury języka polskiego,
   - naruszają normy społeczne i obyczajowe, jak również zasady współżycia społecznego,
   - zawierają treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
   - zawierają komercyjne ogłoszenia bądź reklamy innych podmiotów,
  • - zawierają treści niezgodne z tematyką portalu.
  • Użytkownik zamieszczając materiały informacyjne, zdjęcia, etc oświadcza, że posiada prawa autorskie do w/w, lub też prawa do publikacji tychże materiałów.
  • Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Forum Ogłoszeń zgodnie z obowiązującym prawem.
  • Serwis www.twojekontenery.pl oraz Administrator ma prawo do edycji i usuwania wpisów niezgodnych z regulaminem Serwisu.
  • Treść ogłoszenia może zostać usunięta gdy:
   - Użytkownik powiela ogłoszenie wielokrotnie lub treść ogłoszenia różni się nieznacznie,
   - Użytkownik umieszcza to samo ogłoszenia w dwóch działach np. oferty sprzedaży i usługi dodatkowe,
   - Użytkownik swoim zachowaniem szkodzi Forum Ogłoszeń,
   - Użytkownik umieszcza linki w treści ogłoszenia.
  • Serwis www.twojekontenery.pl oraz Administratorowi Forum Ogłoszeń przysługuje prawo do usuwania Użytkowników lub blokowania adresów IP, nazw Użytkowników lub adresów email w przypadku naruszenia Regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa.
 • Serwis www.twojekontenery.pl nie ponosi odpowiedzialności za zapisy i materiały zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie, a także za następstwa ich zamieszczenia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie zapisy oraz materiały zamieszczane w Serwisie.
 • W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich, Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność prawną w związku z korzystaniem z Serwisu. Użytkownik jest również zobowiązany do niezwłocznego wyjaśnienia zasadności roszczeń oraz do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich.
 • Serwis www.twojekontenery.pl zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia lub ograniczenia dostępności Serwisu bez podania przyczyn.
 • Informacje dotyczące Założycieli oraz użytkowników forum takie jak numer IP, adres email, przechowywane są przez Serwis www.twojekontenery.pl i w razie potrzeby udostępniane wymiarowi sprawiedliwości i organom ścigania.
 • Serwis www.twojekontenery.pl chroni dane osobowe Użytkowników, zachowując wymagania określone przepisami prawa.
 • Użytkownik może zamieszczać na Forum Ogłoszeń treści i materiały do których posiada prawa niezbędne do eksploatacji. W sytuacji kiedy treści nie spełniają powyższych wymogów Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za zaspokojenie roszczeń osób trzecich, wynikające z naruszenia praw autorskich.
 • Serwis www.twojekontenery.pl ma prawo do usunięcia ogłoszenia z Forum Ogłoszeń na wniosek Założyciela.